Kadra i organizacja pracy

Nasza placówka zatrudnia pracowników merytorycznych: wychowawcy, pedagog, psycholog i pracownik socjalny, a także osoby na stanowiskach administarcyjno- obsługowych.

Wszyscy pracownicy mają wykształcenie i kwalifikacje  zgodne z wymogami zawartymi w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz w Ponadzakładowym Układzie  Zbiorowym  Pracy dla Pracowników nie Będących Nauczycielami Zatrudnionych w  Szkołach i Placówkach Oświatowo – Wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników jest opisany w Regulaminie Organizacyjnym Placówki.

Kadrę pedagogiczną stanowią osoby z dużym doświadczeniem i stażem pracy. Wszyscy tworzymy zintegrowany i wpierający się Zespół.

Dom Dziecka Nr 9- Dom Międzypokoleniowy Bednarska jest placówką całodobową dla 25-u wychowanków.

Wychowankowie uczęszczają do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przedszkola. Do południa młodsze dzieci odprowadzane są do szkół podstawowych i przedszkola. Pozostają w Domu dzieci chore lub te, które ze względu na specyfikę szkoły mają inny harmonogram zajęć. Opiekę nad nimi sprawuje jeden wychowawca i wspierający go inny specjalista. Po południu dzieci przydzielone są do grup liczących nie więcej niż 10- oro dzieci. Z każdą z nich pracuje jeden wychowawca. Ich praca jest wspierana przez specjalistów. W porze nocnej opiekę nad dziećmi sprawuje dwóch pracowników merytorycznych, w tym jeden wychowawca.

Wychowawcy pracują 5 razy w tygodniu w systemie ciągłym, zapewniając opiekę i wychowanie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dyżury pozostałych specjalistów i pracowników administracji i obsługi odbywają się według grafiku od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem pracowników kuchni, którzy pracują w ruchu ciągłym.

Wychowawcy poza opieką nad grupą dzieci zgodnie z grafikiem dyżurów, sprawują indywidualną opiekę nad wychowankami. Wspólnie z innymi specjalistami, a także dziećmi i młodzieżą realizują zadania zapisane w miesięcznych indywidualnych planach pracy.

Specjaliści poza diagnozą i wsparciem dzieci oraz wychowawców uczestniczą w spotkaniach Zespołow ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, a także prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe oraz realizują we współpracy z innymi podmiotami projekty i programy zewnętrzne.

Każdy pracownik prowadzi wymaganą przepisami prawa dokumentację.

Praca opiekuńczo- wychowawcza prowadzona jest w oparciu o roczny plan pracy placówki, a także o plan dnia, który jest częścią Zasad i Norm Wzajemnych Relacji Mieszkańców i Pracowników Domu. Raz w tygodniu są organizowane zebrania tzw. Społeczności, na których omawiane są wszystkie sprawy Domu i jego uczestników.

 

 

projektowanie stron SEBDAN.PL © 2013